અમારી ટીમ

ઇનબર્ટેક

અમારી ટીમ

અમારા વૈશ્વિક ગ્રાહકોને ટેકો આપવા માટે અમારી પાસે સમર્પિત વૈશ્વિક વેચાણ અને સપોર્ટ ટીમ છે!

ટોની

ટોની ટિયાન
સીટીઓ

જેસન

જેસન ચેન
સીઇઓ

ઓસ્ટિન

ઓસ્ટિન લિયાંગ
વૈશ્વિક વેચાણ અને માર્કેટિંગ ડિરેક્ટર

બેટી

બેટી ચેન
ગ્લોબલ સેલ્સ મેનેજર

રેબેકા

રેબેકા ડુ
ગ્લોબલ સેલ્સ મેનેજર

લિલિયન

લિલિયન ચેન
ગ્લોબલ સેલ્સ મેનેજર

રૂબી

રૂબી સૂર્ય
વૈશ્વિક વેચાણ અને ટેક સપોર્ટ